Договор за наем

No ...... по заявка No ..... от .....


Днес, ....., в гр. София,

се сключи настоящият договор за наем между:

...... адрес гр.София, бул. Цариградско шосе №131, офис409, наричан накратко НАЕМОДАТЕЛ

и, от друга страна,

 

....................................................,

 

Телефон за контакт ....., електронна поща: .... 

Адрес за доставка: ....

наричан накратко НАЕМАТЕЛ.

 

Страните се споразумяха за следното:

 


Чл. 1. Наемодателят предоставя на наемателя за временно ползване

..................................................

наричана по-долу ВЕЩТА, срещу възнаграждение.

Чл. 2. Наемателят се задължава да ползва наетата вещ коректно и според предназначението й.

Чл. 3. НАЕМАТЕЛЯТ депозира на НАЕМОДАТЕЛЯ сумата от ..... , наричан накратко ДЕПОЗИТ. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да върне депозита при прекратяване на договора и само след като всички задължения на НАЕМАТЕЛЯ, произтичащи от този договор, бъдат погасени.

Чл. 4. С подписването на настоящия договор НАЕМАТЕЛЯТ декларира, че е получил вещта, а НАЕМОДАТЕЛЯТ, че е получил депозита по чл.3 от настоящия договор.

Чл. 5. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя вещта на НАЕМАТЕЛЯ срещу наемна цена в размер на .... за срок от .... дни считано от .... включително.

Чл. 6. Транспортните разходи до (или от) адрес на НАЕМАТЕЛЯТ, ако има такива, са за сметка на НАЕМАТЕЛЯТ. Те се заплащат допълнително и не са предмет на този договор.

Чл. 7. Наемателят е длъжен да върне наетата вещ и да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ наемната цена по Чл. 5. от настоящия договор на ....

Чл. 8. (1) Промяна на срока на наемане, както и на датата за връщане може да настъпи само при съгласие от двете страни, което да бъде оформено в анекс към настоящия договор. Желанието си за промяна на срока на наемане НАЕМАТЕЛЯТ може да изрази по един от следните начини в срок не по-късно от 3 дни преди изтичане срока на наемане: на телефон номер 0893 86 36 41 или на e-mail адрес: info@bebenaem.com

(2) В случай че Наемателят не върне вещта в посочения в чл.7 срок без да е налице анекс за промяна на срока на договора, то Наемателят дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ неустойка в размер на .... за всеки ден на забава след изтичане срока на договора.

Чл. 9. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да върне вещта чиста в състоянието, в което е била предадена, като се отчита обичайното изхабяване. В случай, че вещта има нужда от почистване, за да бъде тя годна за последващо ползване, то НАЕМАТЕЛЯТ дължи такса в размер на 7 лв.

Чл. 10. НАЕМАТЕЛЯТ дължи обезщетение за вредите, причинени през време на ползването на вещта. Размера на обезщетението зависи от причинената повреда, но не може да надвишава сумата на депозита по чл.3

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.